INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT (ITA)

การเปิดเผยข้อมูล

01 โครงสร้างเทศบาลตำบลหนองฮี

02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 เเผนยุทธศาสตร์หรือ เเผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
011 เเผนดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
014 ข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018 E-Service
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้แจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
025 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
027 เเนวทางก่ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
028 ช่องทางการเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละพฤติกรรมมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032 การสร้างวัฒนธรรม NO Gifet Policy
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
042 มาตรฐานการส่งเสริม คุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
Scroll to Top