ITA O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ข้อ 25 (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3.หลัเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ข้อ 25 (3) การพัฒนาบุคลากร

5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อ 25 (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลั

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ข้อ 25 (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ข้อ 25 (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

Interior painting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

exterior painting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Color Consulting

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Cabinet Refinishing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor

Scroll to Top