ข่าวประกาศ/กิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ประกาศ      

  ประกาศ เทศบาลตำบลหนองฮี เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหนองฮี ประจำปี 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ  เทศบาลตำบลหนองฮี ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดดอกเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

                 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. ศ. 2562

ประกาศ  ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ. ศ. 2561 - 2565

ประกาศ  มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลหนองฮีให้ปลัดเทศบาลตำบลหนองฮีปฏิบัติราชการแทน 

ประกาศ  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                  กิจกรรม  

 

กิจกรรม  ต่อต้านคอรัปชั่นรวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ประจำปี2563

กิจกรรม โครงการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาและเข้าวัดฟังธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563

กิจกรรม โครงการรักน้ำรักป่ารักแผ่นดิน ประจำปี 2563

กิจกรรม โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563