ประกาศ เทศบาลตำบลหนองฮี

เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน