O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

รายงาน ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 

------------------------------------------------------------------------------------------