การบริการ

      

 

 

 

 

     
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูล ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
เริ่มเชื่อมโยงข้อมูลเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2562


 
 
 

ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประปีงบประมาณ 2565

ประกาศ รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประปีงบประมาณ 2564

ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 โครงการติดตั้งระบบสุบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรตำบลหนองฮี กทอ.๖๔-๑๗-๑๗๑๔ จำนวน ๘ แห่ง (เปิด.PDF)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564(เปิด.PDF)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขวาว

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่ากุง หมู่ที่ 4 จากบริเวณสวนนางสำเนียง  สร้อยเสนา ถึง บริเวณสวนนายประยงค์  รักษา กว้าง 6 เมตรยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร เทตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (PDF)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองตาใกล้ หมู่ที่ 17 กว้าง 6 เมตรยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร เทตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (PDF)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 จากบริเวณ บ้านนายบุญ ถึง วัดป่าหนองสิม กว้าง 4 เมตรยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (PDF)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตสำเร็จสายบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 จากบริเวณสวนนายลุน  วัฒนภักดี ถึง สุดเขตบ้านดอนกลอย กว้าง 5  เมตรยาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตร  เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(PDF)

ประกาศ ปีงบประมาณ 2564 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวนหม่อน หมู่ที่ 14 จากบริเวณบ้านนางกลม  กลางเมือง  ถึงบริเวณสวนนางเสาวลักษณษ์ ศรีลำโกน กว้าง 5 เมตรยาว 600 เมตรหนา 0.15 เมตร เทศบาลตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำ-ปีงบประมาณ 2564

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงาน ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563 (ตั้งแต่ ต.ค.62-ก.ย.63) (PDF)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563

          - ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ปี 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ตำบลหนองฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563

ประกาศ ปี 2563 ผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ถึง 13 ตำบลหนองฮีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ปี 2562  ผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ

                        ด้วยยางธรรมชาติ น้ำยางพารา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(PDF)