020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564

    - สรุปผลการเบิกจ่ายตามจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

    - สรุปผลการเบิกจ่ายตามจริง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563

    - สรุปผลการเบิกจ่ายตามจริง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

    - สรุปผลการเบิกจ่ายตามจริง ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

    - สรุปผลการเบิกจ่ายตามจริง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

    - สรุปผลการเบิกจ่ายตามจริง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563