เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

    - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

    - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

    - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563

     - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

     - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

     - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

     - แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563